پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (1267)

فصل سوم:شبکه ای شدن و انقلاب در مصرگفتار اول: جامعه شبکه ای در مصر …………………………………………………………………………………………………74گفتار دوم: اینترنت و تلفن همراه در مصر …………………………………………………………………………………………80 گفتار سوم: شبکه ها و سایت های خبری در مصر ……………………………………………………………………………..83فصل چهارم: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1264)

گفتار اول: تمکین و تعریف آن…………………………………………………………………………………46بند اول: تمکین عام………………………………………………………………………………………………..47بند دوم:تمکین خاص……………………………………………………………………………………………..47 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1266)

2-3-11 توازن در ارزیابی عملکرد482-3-12 اهمیت کارت امتیازی متوازن482-3-13 ساختار روش کارت امتیازی متوازن492-3-13-1 دیدگاه مشتری492-3-13-2 دیدگاه فرآیندهای داخلی502-3-13-3 دیدگاه رشد و یادگیری502-3-13-4 دیدگاه مالی512-3-14 گام های فرآیند پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن532-3-15 چالش‌های کارت امتیازی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1256)

2-4-1- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….562-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………….602-4-3- جمعبندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………….63فصل سوم- مواد و روش ها / روش اجرای تحقیق3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….653-2- روش سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………653-3- تعریف نظری و عملیاتی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (1263)

به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزینها ایراداتی را در خود میبیند که نیازمند بررسی منطقیتر در این زمینه می باشند. واژگان کلیدی: جایگزینهای قرار بازداشت موقت، عدالت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (1259)

2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زیان692-5- پیشینه پژوهش702-5-1- پژوهش های خارجی702-5-1-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن702-5-1-2- بانکداری الکترونیک742-5-2- پژوهش های داخلی792-5-2-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن802-5-2-2- بانکداری الکترونیک832-6- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1260)

2-2-3.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….21………………………………….21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه 80)2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادی(1980)………………………………………………………………222-2-3-3.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………222-2-3-4.ماتریس عملکرد…………………………………………………………………………………………222-2-3-5.هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………232-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(1990)…………………………………………………………..242-2-3-7.مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991)……………………………………………………………….242-2-3-8.کارت امتیازدهی متوازن(1992)……………………………………………………………………252-2-3-9.فرایند کسب و کار(1996)………………………………………………………………………….252-2-3-10.مدل تعالی Read more…

By 92, ago