2- ترکیب سنی جمعیت مجرد و متاهل چگونه است
3- ترکیب سنی جمعیت مجرد در سالهای آینده چگونه خواهد بود
4- در صورت تغییر در الگوی سنی ازدواج ترکیب سنی جمعیت مجرد در سالهای آینده چگونه خواهد بود
فرضیات:
1- اختلاف سن هنگام ازدواج در زن و مرد در ایران بالا است
2- ترکیب سنی جمعیت کشور بطور مشخص متفاوت از دیگر کشورها است
3- ترکیب سنی جمعیت مجرد در کشور با توجه به اختلاف سن هنگام ازدواج نامناسب است و در سالهای آینده عدم تناسب بین گروه های سنی منجر به تجرد تعداد زیادی از جمعیت کشورخواهد گردید
4- در صورت تغییر در الگوی سنی ازدواج می توان از تجرد قطعی افراد در سال های آینده جلوگیری نمود
روش تحقیق:
بمنظور بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در جمهوری اسلامی ایران دفتر سلامت خانواده و جمعیت با همکاری مرکز آمار ایران و با مشارکت کارشناسان و سازمانهای ملی و بین المللی طرح تحقیقاتی وسیعی را در مهرماه 1379 در سراسر کشور به اجرا در آورده است.
در این طرح ملی که زیر نظر کارشناسان ستادی وزارت بهداشت و مرکز آمار انجام شد پرسشنامه ای 22 صفحه ای مشتمل بر کلیه اطلاعات جمعیتی و بهداشتی کشور تهیه گردید.
در این بررسی که توسط تیم های با تجربه از سراسر کشور و با نظارت کارشناسان ستاد مرکزی وزارت بهداشت و مرکز آمار ایران انجام شد اطلاعات فراوانی در زمینه های اطلاعات عمومی خانوار – اعضای خانواده ها – وضعیت کار افراد 5 تا 14 سال – حادثه و معلولیت در خانوار – تسهیلات و امکانات رفاهی خانوار – اطلاعات عمومی و باروری و شیردهی زنان 10 تا 49 ساله – تنظیم خانواده – وضعیت کودکان زیر 5 سال در مورد بیماریهای اسهالی و عفونتهای حاد تنفسی – آموزش پیش دبستانی و شیر مادر جمع آوری گردید.
برای بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران نیاز به داده هایی در زمینه سن ازدواج زن سن ازدواج مرد و سال ازدواج آنها می باشد در طرح بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در ایران داده های جمع آوری شده که قابل بکارگیری در این بررسی می باشند عبارتند از:
1- سن هر یک از اعضای خانوار چقدر است؟
2- وضعیت تاهل هر یک از اعضای خانوار چگونه است؟
3- سن در اولین ازدواج زن چقدر است؟
4- در این ازدواج (اولین ازدواج) شوهر چند سال داشت؟
در این بررسی برای هریک از افراد زن 10 – 49 ساله خانوار که حداقل یک بار ازدواج کرده فرم مخصوص تکمیل شده است بگونه ای که کلیه زنان همسردار یا بی همسر (بعلت طلاق یا فوت همسر) مورد پرسشگری قرار گرفته و به سوالات فوق پاسخ داده اند.
لازم به ذکر است که با داده های موجود می توان میزان ازدواج و الگوی ازدواج را به تفکیک هر سال مورد بررسی قرار داد برای این منظور کافی است برای بدست آوردن سال ازدواج از فرمول زیر استفاده کنیم.
سن زن در اولین ازدواج + سن زن – 1379 = سال ازدواج
بدین تربیب می توان فهمید که هر گروه سنی از زنان با کدام گروه سنی از مردان ازدواج کرده اند و در طی سالهای مختلف این الگوی سنی چه تغییری کرده است. با فرض ثابت ماندن الگوی بدست آمده در دهه آینده و درصورت اعمال این الگو می‎توان روند توزیع سنی زنان و مردان در معرض ازدواج در سالهای آینده را پیش گویی و مورد مطالعه قرار داد.
نمونه گیری:
با توجه به اینکه در بررسی انجام شده حجم نمونه زیادی جمع آوری شده است و نمونه شباهت به سرشماری خواهد داشت و تعیین حجم نمونه نیاز نخواهد بود.
در این بررسی از هر استان دوهزار خانوار روستایی و دوهزار خانوار شهری مورد بررسی قرار گرفتند و حدود 114 هزار خانوار ایرانی (مشتمل بر 536 هزار نفر) مورد پرسشگری قرار گرفته که برای هر خانوار پرسشنامه هایی مشتمل بر 22 صفحه توسط نیروهای کارآزموده تکمیل گردید.
ملاحظات اخلاقی:
در این مطالعه نکات اخلاقی لازم رعایت شده است و در صورت مشاهده امکان وقوع فرضیات فوق با ارائه راه حل مناسب به مسئولان و سیاست گذاران کشور نسبت به پیشگیری از مشکل فوق اقدام خواهد شد .
پیش آزمایی:
از آنجا که این بررسی بر اساس اطلاعات بدست آمده از طرح بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در جمهوری اسلامی ایران می باشد نیازی به پیش آزمایی وجود ندارد.

نتیجه بررسی:
بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در تاریخ مهر ماه 1379 با انجام پرسشگری از حدود 114 هزار خانوار در سراسر کشور انجام شد در این بررسی که توسط تیم های با تجربه از سراسر کشور و با نظارت کارشناسان ستاد مرکزی وزارت بهداشت و مرکز آمار ایران انجام شد اطلاعات فراوانی در زمینه های مختلف جمعیتی بدست آمد.
برای ورود داده ها به رایانه نرم افزار ویژه ای بوسیله EpiInfo طراحی گردید که در آن کنترل های ویژه ای نیز در نظر گرفته شد که این امکان را فراهم نمود تا داده ها با دقت بیشتری ثبت شوند.
طی دوره بررسی فعالیت های کنترل و نظارت و ارزشیابی بصورت مستمر و دقیق توسط مجریان اعمال گردید.
پس از تکمیل و انتشار نتایج بررسی فوق داده های طرح در آذرماه 1382 بطور کامل جهت انجام بررسی بروی الگوی سنی ازدواج در اختیار قرار گرفت.
تحلیل داده ها:
بررسی وضع موجود :
پس از دریافت داده ها نسبت به حذف مواردی که دارای داده های ناقص و یا متناقض برای این بررسی بودند از قبیل نداشتن سن هنگام ازدواج و یا سن همسر در هنگام ازدواج و یا عدم تناسب سن فرد با اطلاعات مربوط به تاهل اقدام گردید. لازم به ذکر است موارد حذف شده حدود 0017/0 از اطلاعات جمعیتی و کمتر از 06/0 از اطلاعات مربوط به سن تاهل بوده است که در نتایج بدست آمده بی تاثیر می باشند.
پس از اینکه داده ها پالایش شدند و امکان کار با داده ها فراهم شد نتایج حاصل به تفکیک جمعیت های هر استان – شهر و روستا- زن ومرد- تاهل و تجرد (افراد هرگز ازدواج نکرده و حداقل یکبار ازدواج کرده) و گروه های سنی 5 ساله در جداول ویژه ثبت شد به گونه ای که امکان مقایسه نتایج به تفکیک هر یک از گروه های فوق امکان پذیر باشد از طرفی داده های وضعیت تاهل زنان نیز به تفکیک هر استان – شهر و روستا و گروه های سنی در جداول مربوطه ثبت گردید در ادامه به کمک نرم افزار Excel نمودار هرم سنی در جمعیت های مختلف و به تفکیک هر استان، شهر و روستا و وضعیت تاهل ترسیم شد.
در بررسی اولیه مشاهده می شود که اختلاف چشمگیری در نتایج حاصله از استانهای مختلف و شهر و روستا غیر از موارد خاص مشاهده نمی شود به گونه ای که می توان نتایج هر یک از جمعیت ها را به کل کشور تعمیم داد.
هرم سنی به تفکیک استانها: به منظور بررسی وضعیت الگوی سنی ازدواج در جامعه به تفکیک هر یک از استانها و جمعیت های شهری و روستایی اختلاف سنی زن و مرد بر اساس سالهای ازدواج آنها محاسبه و نمودار مربوطه ترسیم شد نمودار های هرم سنی استانهای مختلف نشان می دهند که کلیه استان های مورد مطالعه از وضعیت تقریبا مشابهی برخوردار هستند اگر چه تفاوتهای اندکی را می توان در نمودار ها مشاهده نمود علیرغم برابر بودن تعداد خوشه ها در هر استان جمعیت های بدست آمده با اندکی تفاوت همراه می باشند.
هرم سنی به تفکیک روستا و شهر: در نگاه اولیه به هرم سنی جمعیت های شهری و روستایی می توان بوضوح به شباهت های بین آنها و هرم سنی هر یک از استان ها و هرم سنی کل کشور پی برد اما در مقایسه بین هرمهای سنی شهر و روستا با کمی دقت می توان اختلاف جزئی موجود بین آنها را ملاحظه نمود و آن اینکه نسبت جمعیت مرد به زن در هر گروه سنی در روستا کمتر از مقدار آن در شهر است این موضوع نشان دهنده مهاجرت شغلی جمعیت های مرد روستایی به سوی شهرها می باشد.
هرم سنی به تفکیک روستا و شهر در کل کشور: برای محاسبه و ترسیم دقیق هرم سنی اطلاعات بدست آمده را پس از وزن دهی با یکدیگر جمع نموده و هرم سنی برای کل کشور به تفکیک شهر و روستا ترسیم گردید.
با توجه به اینکه اطلاعات بدست آمده مربوط به سال 1379 می باشد برای برآورد وضع موجود محاسبه و اصلاح مقادیر بدست آمده ضروری بنظر می رسید. بدین منظور با فرض اینکه الگوی سنی ازدواج در طی سالهای 79 تا 82 تغییر زیادی نداشته است ابتدا الگوی سنی ازدواج را به تفکیک سن برای زن و مرد در سه سال منتهی به 79 محاسبه نموده و مقادیر بدست آمده از تعداد افراد مجرد کاسته شد تا تصویری از وضعیت فعلی در سال 82 بدست آید.
لازم به ذکر است منظور از افراد مجرد افراد هرگز ازدواج نکرده می باشد و افراد متاهل شامل افراد حداقل یکبار ازدواج کرده می باشد.

جدول شماره 1: جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در کل کشور در سال 1382
متولدین سالهایگروه سنی زنمردکل جمعیتمجردمزدوج 79-82متاهلمجردمزدوج 79-82متاهل78- 820 – 4255580300264965300520545773 – 775 – 9338289412990347650900686070268- 7210 – 143989759246225370014429024639112693872109263 – 6715 – 193014331675256711548405895023901171402877049858- 6220 – 24117586329701917413301700294684948729374632882953 – 5725 – 294302796611920495775703883009071799452521672148- 5230 – 34183327165502028590168018491252002362444797243 – 4735 – 39855823373181430156289129911857099382963438- 4240 – 444854779616543811835451841655040338230333 – 3745 – 492156539812953151502026591361493269645128- 3250 – 5488510105475667371457897150196895223 – 2755 – 596012075604830732081764208153142218- 2260 – 644055068655855861224807125150454813 – 1765 – 69710106031465634495705985132236108- 1270 – 74674204806873503240549352104052403 – 0775 – 79347803063792911833514416642911998- 0280 – 848920107787126001147012246401993 – 199785 – 8913180441031529040541874911988 – 199290 – 941600233071141016655412611983 – 198795 – 991182030450140202256455597جمعجمع149277401307035154252621717527613067951375863863900748
جدول شماره 2: جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در روستا در سال 1382
متولدین سالهایگروه سنیزنمردکل جمعیتمجردمزدوج 79-82متاهلمجردمزدوج 79-82متاهل78- 820–4102205500108987000211192573 – 775–913872908250145059000283870668- 7210–14150492411127420215166965235505659331527263 – 6715–191026205237571300105132475611053134419303358758- 6220–2445201187253624751511277258786332944226702153 – 5725–291820731939968562216007471569688827180756348- 5230–34695894870619795291079823627051136023643 – 4735–3925944132153554168002889539475111197038- 4240–441127216551458533081238486048101661633 – 3745–49430583431515584123838503782276228- 3250–5431110355871195382526828763004923 – 2755–591584027232767766023740351265218- 2260–6418950271936113290830043457630613 – 1765–691512023895299149529239653434608- 1270–741285019376811268323547843174003 – 0775–7910820118814334831529562732701998- 0280–84574038463560045767853641993 – 199785–89251017019517017899356861988 – 199290–942207242008209154741983 – 198795–997530126227190889822992جمعجمع569774046276052591436254027462678466718822803537
جدول شماره 3: جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در شهر در سال 1382
متولدین سالهایگروه سنیزنمردکل جمعیتمجردمزدوج 79-82متاهلمجردمزدوج 79-82متاهل78- 820–4153374800155978300309353173 – 775–919956044740202591900402199668- 7210–14248483513495116786275937228417034540582063 – 6715–191988126437685411444273419312848036984573691158- 6220–2472385220976711165791189017426162396430406180753 – 5725–292482054672013639554103152293391110624340915748- 5230–34113737116801408794138911393021375311308773543 – 4735–39596372052127876049489101021317624271766438- 4240–443727563111397961504739461168993236568833 – 3745–4917259316863800144361421976456187368828- 3250–54574006988844784631628863133890323 – 2755–594429048372123961421526804101877018- 2260–6421600414622445431650669092824213 – 1765–69558903641934644041358978801608- 1270–7454570286919237715831387460878403 – 0775–7923960187564257601984853910221998- 0280–843170693247010689351392771993 – 199785–8910670270831012022643518051988 – 199290–94137016065114108445257881983 – 198795–9942901782868301366632606جمعجمع92300008442751016611910921249844117909145041097210
نمودار شماره 2: هرم سنی روستایی به تفکیک تاهل وتجرد در سال 79
نمودار شماره 3: هرم سنی شهری به تفکیک تاهل وتجرد در سال 79
نمودار شماره 4: هرم سنی به تفکیک تاهل و تجرد در کل کشور در سال 79
گروه های سنی:
برای رسم نمودار هرم سنی جمعیت های مربوط به نمونه ها را به تفکیک زن و مرد در گروه های سنی 5 ساله تقسیم نموده و منحنی هرم سنی آن ترسیم گردید با توجه به شکل هرم می توان فراز و نشیب هایی را در بخشهایی از آن مشاهده نمود که مهمترین آنها با توجه به موضوع مورد بحث یعنی پیش بینی عدم تعادل جمعیتی مربوط به گروه های سنی ازدواج در آینده عبارتند از:
گروههای سنی 11 تا 20 سال : در گروه های سنی 11 تا 20 ساله نسبت به گروه سنی بالاتر از خود می توان افزایش شدید جمعیت را مشاهده نمود این افزایش مربوط به مقطع پس از انقلاب و دوران جنگ ایران و عراق است و در ارتباط مستقیم با سیاستها و برنامه های دولت پس از انقلاب می باشد که با اعمال سیاستهای تشویقی در کشور موجب کاهش سن ازدواج و درنتیجه افزایش موارد ازدواج و زاد و ولد گردید. میزان رشد جمعیت در طی سالهای فوق از مرز 4 در هزار نیز گذشت و موجب شد تا میزان رشد جمعیت بشدت افزایش یابد.
گروههای سنی کمتر از 10 سال: همانگونه که در منحنی هرم سنی مشاهده می گردد یک ناحیه فرورفته در قسمت انتهای هرم که مربوط به گروه سنی کمتر از 10 سال می باشد را می توان مشاهده نمود این پدیده مربوط به مقطع پس از جنگ ایران و عراق در کشور ما می باشد که تغییر در سیاستهای دولت برای کنترل جمعیت کشور و از طرفی توسعه سیستم شبکه های بهداشتی در کشور و همچنین کاهش میزان ازدواج به دلیل معضلات اقتصادی در کشور موجب گردید تا میزان رشد جمعیت بطور ناگهانی و چشمگیری کاهش یابد و فرو رفتگیی را در قاعده هرم ایجاد نماید فرورفتگیی که ممکن است بتواند منجر به عدم تعادل در کل هرم گردد!
گروه های سنی ازدواج:
سن ازدواج در زن و مرد: همانگونه که از نمودار اختلاف سنی زنان و مردان به تفکیک سال ازدواج مشاهده می شود با گذشت سنوات رفته رفته سن ازدواج زنان از ارقام کمتر از ده به نزدیک به بیست سال رسیده است و از طرفی سن ازدواج مردان بین ارقام 22 تا 25 سال در نوسان بوده است اما دلیل این امر آن است که گروه مورد مطالعه زنان ده تا 49 سال می باشند طبیعی است که در این مطالعه زنانی که مثلا در سال 1339 ازدواج نموده اند و بالای 10 سال عمر داشته اند بدلیل اینکه اکنون بیش از 49 سال دارند بطور خودکار از مطالعه حذف شده اند بنابر این تنها زنانی که کمتر از 10 سال داشته اند در مطالعه قرار می گیرند به همین دلیل نتایج حاصل بویژه در گروه های سنی بالا دقیق نمی باشند.
با در نظر گرفتن این نکته و با توجه به نمودار شماره 5 و جداول مربوطه می توان نتیجه گرفت افزایش روند میانگین سن ازدواج در بین زنان از حدود سن 17 سالگی در سال 1355 به سن 1/20 سالگی در سال 1379 است این در حالی است که میانگین سن ازدواج در بین مردان از حدود 7/22 در سال 1355 به 9/24 در سال 1379 رسیده است به بیان دیگر میزان اختلاف سن زن و مرد در موقع ازدواج در طی سالهای فوق از حدود 8/5 به 8/4 سال کاهش یافته است. نتایج فوق با آمارهای بدست آمده از مرکز آمار ایران و سرشماری منطبق می باشد.
نمودار شماره 5: تغییرات میانگین سن ازدواج در زن و مرد در طی سالهای مورد مطالعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در کل کشور

مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن زن : بر اساس نمودار زیر می توان مشاهده نمود که میزان اختلاف سن زوجین با افزایش سن زن در هنگام ازدواج از حدود 9 سال در سن 10 تا 14 سالگی به کمتر از 2 سال در سن 25 تا 30 سالگی کاهش می یابد و دوباره با افزایش سن بتدریج اختلاف سن زوجین فزونی می یابد.
نمودار شماره 6: اختلاف سن به تفکیک سن زن در کل کشور(در سالهای 75-79)
مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن مرد : بر اساس نمودار زیر می توان مشاهده نمود که میزان اختلاف سن زوجین با افزایش سن مرد بتدریج افزایش می یابد. این افزایش بصورت یک تابع خطی می باشد و با معادله اشاره شده در مقدمه بررسی (نظریه ارسطو) تطابق نسبی دارد.
نمودار شماره 7: اختلاف سن به تفکیک سن مرد درکل کشور (در سالهای 75-79)
(و مقایسه با معادله ارسطو)

مقایسه اختلاف سن زوجین و سال ازدواج: همانگونه که از نمودار زیر می توان فهمید اختلاف سن زن و مرد در هر گروه سنی نسبت به گروه سنی دیگر در گذر زمان تغییر جزئی داشته است که نشان دهنده کاهش جزئی در میزان اختلاف سن زوجین در سالهای 1345 تا 1355 و افزایش جزئی از سال 1355 به بعد می باشد اگر چه این تغییرات در گروه های سنی 25 تا 29 سال بدلیل کمی حجم نمونه با نوساناتی همراه است ولی در مجموع می توان کاهش نسبی را در آن مشاهده نمود.

نمودار شماره 8:

مقایسه اختلاف سن زوجین و وضعیت تحصیلی زنان: برای بررسی وضعیت تحصیلی زنان در هنگام مطالعه و اختلاف سن زوجین در ابتدا سطح سواد افراد جامعه به سه گروه تحصیلی بیسواد شامل افراد بی سواد و تحصیل نامشخص گروه تحصیلی کمتر از دیپلم شامل ابتدایی راهنمایی دبیرستان و نهضت سواد آموزی و گروه تحصیلی بالاتر از دیپلم شامل دیپلم یا پیش دانشگاهی دانشگاهی و علوم حوزوی تقسیم گردید.
بر اساس تقسیم بندی فوق مشاهده می شود که تعداد زیادی از افراد در گروه تحصیلی کمتر از دیپلم قرار می گیرند و دو گروه دیگر که بی سواد و بالاتر از دیپلم می باشند جمعیت کمتری را شامل می شوند.
همچنین می توان مشاهده نمود در گروه تحصیلی بیسواد و کمتر از دیپلم بیشترین میزان ازدواج در گروه سنی 15 – 19 سال اتفاق افتاده است و در گروه تحصیلی بالاتر از دیپلم بیشترین میزان ازدواج در گروه سنی 20- 25 سال به وقوع پیوسته است به بیان دیگر با افزایش میزان تحصیلات زنان سن ازدواج در آنها افزایش می یابد.
لازم به ذکر است از آنجا که امکان دریافت مدرک تحصیلی در سن بالاتر از 18 سال ممکن می گردد بنا بر این انتظار می رود در گروه تحصیلی بالاتر از دیپلم میانگین سنی این گروه کمی نسبت به دو گروه سنی دیگر بیشتر باشد و این موضوع می تواند نتیجه گیری را در این خصوص کمی مخدوش نماید.
در بررسی میزان ازدواج به تفکیک شهر و روستا و وضعیت تحصیلی زنان ملاحظه می شود با افزایش میزان باسوادی در شهر و روستا میانگین سن ازدواج افزایش می یابد و از آنجا که سطح سواد در شهر بیش از روستا می باشد میانگین سن ازدواج در شهر افزایش یافته است.
نمودار شماره 9:
برآورد وضعیت الگوی سنی ازدواج در آینده کشور:
از آنجا که اصولا تعداد متولدین پسر و دختر در بدو تولد تقریبا برابر می باشد (نسبت جنسی حدود 105 می باشد به بیان دیگر اختلاف احتمال پسر زایی نسبت به دختر زایی حدود 5/2 درصد می باشد) در صورتی که افراد هر گروه سنی با هم سن خود ازدواج نمایند تعادل تقریبا در جامعه برقرار می گردد اما همانگونه که در منحنی هرم سنی ملاحظه می شود تعداد متاهلین از هر گروه سنی در بین خانمها بیش از آقایان می باشد علت این پدیده نیز بخاطر اختلاف سنی مردان و زنان در هنگام ازدواج می باشد. با توجه به رشد مثبت جمعیت در گروه سنی متولدین قبل از سال 1364 طبیعی است که تعداد خانمهای متاهل هر گروه سنی در مقایسه با مردان متاهل از همان گروه سنی بیشتر باشند.
در نتیجه تعداد افراد مجرد مرد از هر گروه سنی بیش از افراد مجرد زن از همان گروه سنی می باشد لیکن با توجه به الگوی سنی ازدواج حاکم بر جامعه که مردان با زنان 5 سال کمتر از خود ازدواج می نمایند علی رغم بیشتر بودن تعداد مردان در عمل تعداد زنان بیشتری برای ازدواج وجود دارند که در جامعه شانس ازدواج کمتری را خواهند داشت مگر آنکه به ازدواج به طریقه چند همسری تن دهند.
در گروه سنی متولدین بعد از سال 1364 اوضاع بر خلاف گروه فوق اتفاق می افتد بدین صورت که بدلیل افت شدید رشد جمعیت تغییر در شکل هرم و فرو رفتگی در قاعده هرم اتفاق افتاده است و می توان پیش بینی کرد که علیرغم برابری جمعیت های زن و مرد در هر گروه سنی، بدلیل وجود اختلاف سنی هنگام ازدواج که بطور معمول 5 سال می باشد در صورتی که این الگو همچنان ثابت باقی بماند تعداد زیادی از مردان گروه های سنی یاد شده هرگز موفق به ازدواج نخواهند شد این موضوع بدلیل نبودن زنان در معرض ازدواج ازگروه 5 سال کمتر به تعداد کافی می باشد.
برای نشان دادن وضعیت فوق ابتدا با ترسیم نمودار هرم سنی و سپس هرم سنی افراد مجرد جامعه زمینه مقایسه تعداد موارد زن و مرد به تفکیک هر گروه سنی فراهم گردید که در نمودار موارد اختلاف به صورت خط چین ترسیم شده است در ادامه برای مقایسه تعداد موارد زنان و مردان در گروه های متقارن یکدیگر که با 5 سال اختلاف از هم می باشند هرم سنی فوق با حرکت دادن نمودار بخش زنان به سمت بالا و تقارن گروه های سنی مرتبط با یکدیگر زمینه مناسبی برای مقایسه فراهم شد سپس با مشخص نمودن میزان اختلاف تعداد زن و مرد بوسیله خط چین مواردی که بدلیل عدم تناسب جمعیت های زن و مرد در جامعه هرگز موفق به ازدواج نخواهند شد مشخص گردید.
لازم به ذکر است که با توجه به گذشت حدود سه سال از زمان بررسی برای برآورد وضعیت موجود ابتدا نسبت به برآورد تعداد موارد ازدواج بر اساس سه سال 77 تا 79 اقدام گردید و سپس آنها را از تعداد موارد برآورد شده افراد مجرد کاسته شد. مقادیر بدست آمده با بررسی های اولیه اختلاف کمتر از 10 درصد را نشان می دهند.
نمودار شماره10: مقایسه تعداد موارد ازدواج درهر گروه سنی به تفکیک زن و مرد
درکل کشور(در سالهای 77 تا 79 )
آغاز بحران:
با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه اسلامی کشور ما بطور قطع می توان نتیجه فوق را آغاز بحران بزرگ اجتماعی بحساب آورد و انتظار داشت علاوه بر ایجاد عوارض فردی برای افراد مجرد از قبیل مشکلات روحی و اضطراب برای خود و خانواده زمینه های فساد اخلاقی در درجه اول خود این افراد و در ادامه عوارض متعددی از قبیل افزایش آمار طلاق و غیره را در کل جامعه انتظار کشید.

نمودار شماره 11: هرم سنی افراد مجرد درکل کشور
(با احتساب موارد ازدواج در سال 79 تا 82)
نمودار شماره 12: نمایش اختلاف تعداد پسر و دختر به تفکیک سال تولد
(درکل کشور در سال 79)
نمودار شماره 13: مقایسه تعداد افراد مجرد به تفکیک سال تولد (درکل کشور در سال 79)
نمودار شماره 14: مقایسه تعداد افراد مجرد به تفکیک سال تولد
(در کل کشور در سال 79)
جدول شماره 4: تعداد و درصد افراد در معرض تجرد قطعی به تفکیک سال تولد
سال تولدزن بیش از مرد با 5 سال اختلاف
در معرض تجرددرصد از زنان همان گروهدرصد از مردان همان گروهمرد بیش از زن با 5 سال اختلاف
در معرض تجردسال تولد28- 3228- 3233 – 37148281%33 – 3738- 42335272%38- 4243 – 47672274%43 – 4748- 521270386%48- 5253 – 5726226110%53 – 5758- 6260547519%58- 6263 – 67131403730%2%69,19163 – 6768- 7224%1,046,13068- 7273 – 7726%920,70673 – 7778- 8278- 82جمع24243922036026جمع
برآورد رقمی:
جدول فوق بیانگر افراد پسر و یا دختری است که تعداد آنها بیش از تعداد جنس مخالف خود برای ازدواج با الگوی 5 سال اختلاف می باشد. طبیعی است که گروه سنی متولدین سالهای 78 الی 82 پسر بدلیل آنکه گروه دختران 5 سال کوچکتر خود هنوز بدنیا نیامده اند درنظر گرفته نشده اند.
با توجه به موارد فوق و محاسبات بعمل آمده مشخص می شود تعداد 2424392 نفر از دختران (متولدین سالهای 64 و قبل از آن) که تا 30% از کل زنان گروه سنی خود را تشکیل می دهند در صورت ادامه یافتن فرهنگ الگوی سنی 5 سال اختلاف سن زوجین و در نتیجه عدم تعادل تعداد پسر و دختر برای همیشه مجرد خواهند ماند
همچنین تعداد 2036026 نفر از پسران (بطور عمده متولدین سالهای 65 تا 74) که تا 26% از کل مردان گروه سنی خود را تشکیل می دهند در صورت ادامه یافتن فرهنگ الگوی سنی ازدواج رایج در کشور این تعداد از پسران نیز برای همیشه مجرد خواهند ماند
واضح است که بطور طبیعی و بدلیل عدم تناسب سنی امکان ازدواج این دو گروه با یکدیگر وجود ندارد
برآورد شرایط ایده آل:
شرایط ایده آل برای مشکل فوق آن است که هیچیک از افراد جامعه مجرد نمانند برای برآورد چگونگی آن باید با این فرض که کلیه افراد هر گروه سنی توانسته باشد با فرد مناسب خود ازدواج نماید اقدام به محاسبه الگوی سنی مناسب برای جامعه نمود بدین منظور به صورت زیر عمل می نماییم.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید